Tworzymy raporty o stanie gminy i powiatu

Zamów raport o stanie jednostki samorządowej

Zgodny z wymogami

w oparciu o dostarczone dane przygotujemy dokument spełniający regulacje ustawy o samorządzie gminnym

Powiat i Gmina pod kontrolą

Poznaj stan swojej jednostki samorządowej i wyciągnij przydatne wnioski

Statystyki i analizy

W jasnej i przejrzystej postaci opracowane w formie użytecznego raportu o stanie jednostki

Zaufali nam:

Czym jest raport o stanie jednostki samorządu terytorialnego?

W związku z nowelizacją Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Ustawodawca wprowadził do prawa samorządowego nową instytucję. Jest nią Raport o stanie gminy, który będzie po raz pierwszy opracowywany w roku bieżącym i będzie odnosił się do roku 2018. Raport będzie obejmował podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Znowelizowana ustawa o samorządzie gminnym stanowi, że wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy Raport o stanie gminy. Obligatoryjnym elementem procesu jest podejście partycypacyjne i obligatoryjna organizacja i przeprowadzenie debaty nad Raportem o stanie gminy.

Proponowana przez nas procedura opracowania Raportu ma na celu dokonanie analizy poprzez stworzenie katalogu obiektywnych parametrów, które będą mogły być corocznie monitorowane i brane pod uwagę podczas wypracowywania i dokonywania korekt w polityce rozwojowej samorządu.

Raport o stanie gminy będzie w swojej strukturze dopasowywany do specyfiki gminy oraz jej uwarunkowań tak ażeby stanowił instrument pozwalający na adekwatny opis stanu gminy w danym roku.

Sprawdź ofertę